ترسیم وارونه حقیقت در ساختار بهائیت

0

Views: 1

ساختار بهائیت جریانی بی‌منطق، خشن، افراطی و تکفیری بود که به دلیل تندروی خیلی زود زوال یافت و جز اندکی از مهره‌های آن باقی نماندند.

ارتجاع، مهمترین خصوصیات فرقه های ساختگی است. به این سبب آنها دائم در افراط و تفریط گرفتار هستند.

تعادل در رفتار و گفتار موجب می شود تا انسان جهان پیرامون خود را بهتر بشناسد‌ و به عبارتی عالم را آنگونه که هست مورد فهم قرار دهد و نه آن گونه که خود می خواهد. با این وصف افراط و تفریط در فرقه های ساختگی با این هدف ایجاد شده که اعضای جریان نتوانند فهم دقیق و واقع بینانه ای از جهان داشته باشند و از این رو تابع تمام دستورات تشکیلات باشند.

 

برای درک دقیق این مسئله می‌توان به ساختار بهائیت اشاره کرد. این فرقه ضاله از بطن فتنه ای تحت عنوان بابیه سر بر آورد و در امتداد آن به فعالیت پرداخت. بابیه که سردمداران بهائیت جملگی از اعضای آن بوده‌اند جریانی بی‌منطق، خشن، افراطی و تکفیری بود که به دلیل تندروی خیلی زود زوال یافت و جز اندکی از مهره‌های آن باقی نماندند.

مهره های باقی مانده که خود شاهد شکست جنگ طلبی و وحشی‌گری فرقه‌شان بودند بار دیگر در صدد احیای جریان برآمدند و این بار شعار صلح طلبی سر دادند. این طیف سعی کردند تا با این اقدامات پیشینه خراب خویش را ترمیم کنند. از این رو تا آنجا پیش رفتند که لب به انتقاد از منشاء جریان گشودند.

 

بهاء از بازماندگان فتنه بابیه که بعدها مدعی الوهیت شد در جایی می‌نویسد: «جمیع ملوک الیوم این طایفه را اهل فساد می دانند، چه که فی الحقیقه در اوایل اعمالی از این طایفه ظاهر، که فرایض ایمان مرتعد (می‌شد). در اموال ناس، من غیر اذن تصرف می نمودند و نهب و غارت و سفک و دماء را از اعمال حسنه می شمردند. (نوری، میرزا حسینعلی، مائده آسمانی، ص ۱۳۰، جزء هفتم.

 

بخشی از مهره‌های بازمانده از بابیه که درصدد احیای فرقه بر آمده بودند خود را بهائی نامیدند. آنان از ایران گریختند و در فلسطین اشغالی با هدف زمینه سازی جهت رخنه صهیونیستها مستقر شدند. از آنجا که منشاء این جریان، افراطی گری و خشونت بود، سردمداران جریان برای کتمان این پیشینه خراب مبادرت به شعار سازی کردند. نکته قابل توجه اینجاست که سرکردگان بهائیت مانند گذشته خویش روحیه تندخویی و تکفیری‌شان را حفظ کرده بودند. از این رو مخالفان بهاء به طرز مشکوکی کشته یا ترور می‌شدند و خود نیز توسط برادرش با سم، مسموم شد.

 

در واقع، عدم اعتدال در جمیع شئون، ویژگی اصلی فرقه ضاله بهاییت است. چنانچه در ابتدا با تکفیر و قتال و در انتها با شعار صلح مطلق درصد اغوای افراد می باشند. جالب اینجاست که بهائیان، صهیونیست ها را خارج از قاعده صلح مطلق می دانند و به این سبب فعالیت خود را در سرزمین‌های اشغالی گناه محسوب می‌کنند. امروزه رویه مهره های فرقه ضاله بهائیت حتی در زندگی شخصی شان دچار آسیب است. چرا که به دلیل تربیت فرقه‌ای اعتدالی در رفتار و گفتار ندارند.

 

انتهای پیام

 

منبع: رهپویان هدایت