جایگاه شریعت در آیین مسیحیت (بخش اول)

0

Views: 2

جایگاه شریعت در آیین مسیحیت

 

شریعت در آیین مسیحیت یکی از موضوعات مبهم می باشد. در این رابطه، از یک سو با تعالیم انجیل متی، مرقس و لوقا مواجه می شویم که مسیح (ع) را در قالب مصلح شریعت موسی (ع) به جهانیان معرفی می کنند. از سوی دیگر با آموزه های پولس رو به رو هستیم که شریعتی جدید را تعلیم می دهد. در این نگاه جدید، شریعت تورات کم رنگ می شود و از شریعتی سخن به میان می آید که «شریعت ایمان» نام می گیرد. از این رو در این نوشتار به این دو دیدگاه می پردازیم و آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

رویکرد اول در رابطه با شریعت مسیحیت

 

در این دیدگاه، همان طور که ذکر شد، شریعت موسی (ع) تأیید و در مواردی، اصلاح می شود. حضرت عیسی (ع) در رابطه با شریعت مسیحیت می فرمایند:

“شنیده اید که به اولین گفته شده است «زنا مکن». لیکن من به شما می گویم، هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد، از آن که تمام بدنت در جهنم افکنده شود…”. (متی 5: 27-29)

 

در این آیات بیان می شود که ضمن پذیرش سخن و شریعت تورات، برخی از آن ها، اصلاح می گردد. در واقع، حضرت نشان می دهند که به دنبال مخالفت و رد تورات نیستند بلکه صرفاً متناسب با زمان و مکان خویش، آن را اصلاح می کنند.

 

از این رو عیسی (ع) در جایی دیگر بر این رویکرد خود صحه می گذارند و می فرمایند:

گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم، تا آسمان و زمین زائل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات، هرگز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچک ترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان، بزرگ خوانده خواهد شد”. (متی 5: 17-19)

 

همان طور که مشاهده می شود، حضرت در این آیات به روشنی تأکید می کنند که حتی نقطه ای از تورات را کم نمی کنند. افزون بر این، هیچ کس اجازه ندارد که شریعت تورات را کوچک بشمارد. از آن مهم تر، هر کس این احکام را کم ارزش تلقی کند نیز، در ملکوت آسمان، جایگاهی متعالی نخواهد داشت.

 

علاوه بر این، عیسی (ع) در موارد متعددی التزام عملی خود به شریعت موسی (ع) را نشان می دهد. به عنوان مثال، ایشان در پاسخ به پرسش یکی از فقهای یهود در رابطه با چگونگی برخورداری از حیات جاودانی، وی را به تورات ارجاع می دهد:

“ناگاه یکی از فقها برخاسته از روی امتحان به وی گفت: «ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟» [عیسی] به وی گفت: «در تورات چه نوشته شده است و چگونه می خوانی؟» جواب داده، گفت: «این که خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود.» [عیسی] گفت: «نیکو جواب گفتی؛ چنین بکن که خواهی زیست»”. (لوقا 10: 25-28)

 

در این میان، برخی آیات نشان می دهدشریعت مسیحیت، احکامی مخالف با شریعت تورات بیان می کند. به عنوان مثال:

“پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: «آیا جایز است مرد، زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟» او در جواب ایشان گفت: «مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از این جهت، مرد، پدر و مادر خود را رها کرده و به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟ بنابراین، بعد از آن، دو نیستند، بلکه یک تن هستند. پس آن چه را خدا پیوست، انسان، جدا نسازد.» به وی گفتند: «پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند و جدا کنند؟» ایشان را گفت: «موسی به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین نبود”. (متی 19: 3-8)

 

در پاسخ به این موضوع باید گفت که:
  • اولاً باید دید، آیا این آیات براستی کلام مسیح (ع) است؟
  • ثانیاً خود حضرت هم توضیح می دهند که این حکم، از ابتدا همین بوده و به دلایلی، الان زمان مناسبی است که به حالت اولیه خود بازگردد.
  • ثالثاً عیسی (ع) بر اساس آن چه که در انجیل متی ( 5: 17-19) می آید نیز به روشنی، خود را مصلح دین و شریعت موسی (ع) معرفی می کند. به بیان دیگر، این تغییر به منزله نسخ شریعت تورات نیست، بلکه در مقابل، تنها اصلاحی در بخشی از آن تلقی می شود.

 

 

ادامه دارد…

 

 

موضوعات مرتبط:

جایگاه شریعت در آیین مسیحیت (بخش دوم)

 

منابع:
  • هاشمی، سید علی، شریعت در مسیحیت، معرفت، سال نوزدهم، شماره 158، بهمن 1389، 135-151

 

 

نویسنده: زهرا کامکار