جشن بریلوی ها برای آزادی رهبرشان

بریلوی
0

Views: 87

 

صوفی های بریلوی که از اهل سنت پاکستان هستند به علت آزادی یکی از رهبرانشان از زندان حکومت جشن گرفتند.

بریلوی ها از فرصت های قابل استفاده برای تقویت حب اهلبیت (ع) در پاکستان هستند.