شبهه مسیحیت تبشیری در تزلزل باورهای مسلمانان

0

Views: 20

 

یکی از شگردهای جریان مسیحیت تبشیری برای تزلزل در باورهای مسلمانان و متعاقباً ضربه به دین مبین اسلام، شبهه افکنی در حوزه‌های مختلف اعتقادی است.

یکی از این شبهات که توسط مبلغان مسیحیت با هدف تزلزل باورهای مسلمانان بیان می‌شود این است که مطابق قرآن، عیسی مسیح زنده‌ است و خواهد آمد ولی پیامبر اسلام فوت کرده‌ است و این نشانه‌ی برتری عیسی مسیح و پیامبر آخر بودن اوست.

پاسخ به این شبهه

بنا به گفته‌ی کتاب مقدس، پیامبران دیگری علاوه بر حضرت عیسی زنده هستند و عروج بدون مرگ داشته‌اند. با این استدلال مبلغان تبشیری، فرقی میان آنها و حضرت عیسی در برتری نیست. در کتاب مقدس، خنوخ و ایلیای نبی بدون مرگ به آسمان رفته‌اند.(۱) در قرآن کریم هم نام پیامبران دیگری همچون حضرت خضر و حضرت الیاس به عنوان پیامبرانی که زنده هستند برده شده‌است، پس زنده بودن حضرت عیسی، خاص ایشان نیست که بخواهد امتیاز و ملاک برتری باشد.

زنده ماندن حضرت عیسی دلیل برتری ایشان نیست

زنده بودن حضرت عیسی هم دلیلی بر این نیست که او پیامبر آخرین باشد. طبق تصریح قرآن کریم، حضرت عیسی به آمدن پیامبری پس از خود که نام مبارک او احمد است بشارت داده‌است‌.

قرآن کریم، پیامبر اسلام را پیامبر خاتم معرفی کرده و طبق آموزه‌های اسلام، بازگشت حضرت عیسی به این دنیا هم با هدف پیوستن به دین فرقه اسلام است. او می‌آید تا پیروان واقعی‌اش را به پیروی از فرزند پیامبر خاتم هدایت کند. نکته‌ی آخر اینکه نه ماندن در این جهان برای کسی فخر محسوب می‌شود و نه مردن؛ چرا که همه‌ی موجودات حتی فرشتگان و شیاطین خواهند مرد و اقامتگاه ما در جهان باقی است.

پی‌نوشت:

۱. پیدایش باب۵ _لوقا باب۳ _ عبرانیان باب۱۱_ یهودا باب.۱.

انتهای پیام

منبع: پایگاه تخصصی نقد عرفانهای کاذب