مهره‌های گوش به فرمان تشکیلات بهائیت

0

Views: 38

 

امروزه برخی فرقه های تشکیلاتی مانند تشکیلات بهائیت، در ارتکاب هرزگی و شکستن مرزهای اخلاقی تا جایی پیش رفته که هر عیاش و هوسبازی معمولی از شنیدن و گفتن آن اعمال شرم دارد. برای نمونه اگرچه بهائیان با فرافکنی بسیار در صدد نفی و یا توجیه حکم سردمدارشان پیرامون بحث ازدواج با محارم برآمده اند.

به گزارش فاران نیوز، پایبندی به امور اخلاقی و رعایت مرزهای انسانی باعث می شود تا انسان از مسیر صحیح خارج نشود و دست به هر اقدامی نزند. این رویه یعنی حرکت بر سبیل عقل و اخلاق همان چیزی است که فرقه‌های تشکیلاتی در صدد نابودی آن هستند.

 

در واقع، ساختار فرقه های تشکیلاتی به گونه‌ای طراحی شده که فرد با پیوستن به آن دیگر در صدد رعایت منهیات اخلاقی بر نیاید و اتفاقا ارتکاب امور ضداخلاقی برای او عادی سازی می شود. فرقه های تشکیلاتی با عادی جلوه دادن کارهای غیراخلاقی، به تقویت اراده افراد برای ارتکاب آن می پردازند تا در نتیجه آن، وجدان بازدارنده آن ها زوال یابد.

نابودی وجدان اخلاقی و مطیع بودن

با نابودی وجدان اخلاقی، فرد مطیع دستورات غیرانسانی تشکیلات فرقه می گردد چراکه دیگر عامل بازدارنده در انجام این امور نخواهد داشت. در واقع، فرقه های تشکیلاتی، عدم پایبندی افراد به امور اخلاقی را به عنوان جاذبه ای برای افراد هرزه قرار می دهند و با جذب آن ها در ساختار جریان در صدد پیشبرد اهداف خود بر می آیند.

 

امروزه برخی فرقه های تشکیلاتی مانند تشکیلات بهائیت، در ارتکاب هرزگی و شکستن مرزهای اخلاقی تا جایی پیش رفته که هر عیاش و هوسبازی معمولی از شنیدن و گفتن آن اعمال شرم دارد. برای نمونه اگرچه بهائیان با فرافکنی بسیار در صدد نفی و یا توجیه حکم سردمدارشان پیرامون بحث ازدواج با محارم برآمده اند، لکن آنچه بها خدای خودخوانده بهائیان به آن اذعان کرده تنها حرمت ازدواج با همسر پدر است.(قد حرمت علیکم ازواج آبائکم، زن های پدرانتان بر شما حرام شده اند)

پرداخت طلا در ازای گناه زنا!

با این وصف، در فرقه های تشکیلاتی مانند بهائیت ارزش های اخلاقی جایی ندارد. چنانچه طبق اعلام رسمی تشکیلات این فرقه ضاله اگر عضوی از اعضاء مرتکب عمل زنا شود با پرداخت طلا به بیت العدل، جریمه و بخشیده می شود.

 

در این حکم تشکیلات بهائیت آمده: قَد حَکَم الله لِکُل زان و زانیه دیه المسلمه الی بیت العدل و حی تسعه مثاقیل من ذهب و ان عادا مره اخری ادوا بِضعف الجزاء هذا ما حَکَم بِهی مالک الاسما فی الولی و فی الخری قدر لهما عذاب مهیمن. خدا برای هر مرد و زن زنا کاری حکم کرده است که دیه أی به بیت العدل بپردازند و آن مقدار ۹ مثقال طلا است؛ جریمه او برای بار دوم دوبرابر می شود. این است آنچه که مالک اسماء در دنیا بدان حکم کرده است.

 

در مجموع، ازدواج با محارم و همچنین پرداخت طلا در قبال انجام زنا دلیلی بر بی اخلاقی ساختاری تشکیلات بهائیت است.

 

انتهای پیام

منبع: انجمن رهپویان هدایت