یهود و یهودیان

یهود و یهودیان
0

Views: 15

یهود و یهودیان

یهودیت نام قومی از بنی اسرائیل است، که بعد از جلای بابل باقی ماندند و چون فرزندان یهودا یکی از اسباط بنی اسرائیل بودند این نام را برخود نهادند. این گروه تابع شریعت و دین حضرت موسی بوده و هستند.

یهودیت دینی توحیدی است، که خدا برای بنی اسرائیل فرستاده است؛ لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان اقلیت رسمی به شمار آمده است، آنان در عقائد احکام و اخلاق از حضرت موسی، کتاب مقدس و انبیای بنی اسرائیل پیروی می کنند. در یهودیت، خدا از طریق نماز، مراسم دینی و خواندن کتاب مقدس عبادت می شود.

وجه تمایز یهودیت از مسیحیت و اسلام، تمرکز بر قومیت و ملیت است. در یهودیت ملت و نژاد در هم آمیخته است. چنین تناسبی از ملیت و دین را در برخی از نمودهای مسیحیت، مانند ارامنه یا کلیسای قبطی، نیز می توان یافت؛ اگرچه در یهودیت تأکید بر نژاد پر رنگ تر است.

کتاب مقدس منبع تاریخی و دینی

اساس تاریخ و عقاید یهودیان را، تَنَخ یا همان بخش عهد عتیق کتاب مقدس مسیحیان شکل می دهد و در عرفان (قبالا یا کابالا) و فلسفه در برهه ای از زمان شکوفایی بسیاری داشتند.

کتاب مقدس عبری برای یهودیان یک سند کامل و متن متقنی تاریخ به حساب می آید که در نگاه یهودیان سنتی، نگارش آن از دوران حضرت موسی آغاز شده است. این کتاب پس از بیان چگونگی آفرینش آسمان ها و زمین و آدم و حوا، به بیان سرگذشت پیامبران و بالاخص حضرت موسی علیه السلام می پردازد.

این کتاب تنها منبعی است که زندگی و عملکرد آباء را ذکر می کند و سنت های آنان را بر می شمرد.

بسیاری با اشکال بر حجیت کتاب مقدس، نوشته های آن را منطبق بر حوادث واقعی نمی دانند؛ اما عموم یهودیان کتاب مقدس را کاملا صحیح و موثق دانسته و حتی اکتشافات باستان شناسی در فلسطین را مویدی برای تاریخ خود می دانند؛ از این رو تمام تاریخ نویسانی که تاریخ قوم یهود را می نویسند، مطالب خود را به این کتاب مستند می کنند.

منجی یهودیان

یهودیان با توجه به پراکندگی و آوارگی بسیاری که در طول تاریخ و حتی در عصر حاضر دارند همواره منتظر ظهور منجی خود یا همان ماشیح و موعود هستند. از دیگر ویژگی های یهودیت توجه به حلال و حرام شرعی و نگاه ویژه به اعیاد و مراسم های مذهبی است.