صفحه آرشیو

قرآن

تبیین جامعیت قرآن

جریان قرآنیون در مفهوم گیری از آیات، کلام الهی را بی نیاز از سنت دانسته و آیات الهی را برای همه قابل‌ فهم…